Världsarbetsmiljödagen den 28 april 2016

Den 28 april infaller Världsarbetsmiljödagen. Även i år kommer den att uppmärksammas av ILO-kommittén. Anmälan görs på Arbetsmiljöverkets hemsida senast den 21 april 2016. Program kommer inom kort på hemsidan.

Världsdagen för arbetsmiljö 28 april 2015

Den 28 april infaller Världsdagen för arbetsmiljö. 2003 börjande ILO uppmärksamma Världsdagen för arbetsmiljö för att understryka betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete, byggt på en lång tradition av trepartssamverkan och social dialog. Den 28 april är också en dag som den globala fackliga rörelsen sedan länge förknippat med att hedra arbetstagare som förolyckats i arbetet.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson skriver i en debattartikel tillsammans med arbetsmarknadens parter och generaldirektören för Arbetsmiljöverket om det gemensamma arbetet för att möte arbetslivets utmaningar och möjligheter: Läs artikeln Målet: Inga dödsfall på våra arbetsplatser på Aftonbladet.se

Se även om Världsdagen för arbetsmiljö på ILO:s hemsida

 

ILO styrelsen november 2014

Arbetskonferensen präglades av den konflikt om strejkrätten omfattas av konvention 87. Efter förhandlingar antogs en kompromiss där frågan ska diskuteras på ett trepartsmöte i slutet av februari. Resultatet av diskussionerna kommer upp på dagordningen vid styrelsemötet i mars 2015.

För att effektivisera ILO:s arbete kommer Arbetskonferensen kortas till två veckor från och med 2015. Det kommer ställa krav på tidsplanering och effektivare möten. Styrelsen beslutade även att skjuta upp för beslut angående teman för de kommande arbetskonferenserna till styrelsemötet i mars 2015. Det gäller temana ILO:s utvecklingsbistånd, våld mot kvinnor och män i arbetslivet samt arbetskraftsmigration.

ILO fyller 100 år 2019 och planerar aktiviteter inför detta. Förslaget till aktiviteter inför jubileet mötte stöd och då framför allt den punkt som handlar om ”Future of Work Initiative”.

ILO har under 2015 ordförandeskapet för FN:s HIV/AIDS-kommitté och bad om vägleding inför detta. Styrelsen var positiv till ordförandeskapet som de såg som en viktig markering av vikten av HIV/AIDS-arbete i arbetslivet. På svensk initiativ togs också utsattheten för HBT-gruppen upp i anförandet av IMEC-gruppen.

Det var mycket diskussioner kring ILO:s utvecklingsstrategi. En del av styrelsen ville skjuta upp inriktningsbeslutet eftersom de ansåg att underlaget var bristfälligt. Beslutet blev att godkänna delar av dokumentet med att Byrån ska arbeta vidare med indikatorerna för programmet och ett samråd med medlemmarna som ska presenteras i mars 2015 och att en reviderad strategi ska presenteras i november 2015.

På styrelsen kritiserades diskuterades kränkningar av fackliga rättigheter i Guatemala och Fiji. Ett ärende angående brott mot konventionen mot tvångsarbete och konventionen om föreningsfrihet anhängiggjordes

För att beslut på styrelsen se nedanstående länk.
http://www.ilo.org/gb/decisions/GB322-decision/lang–en/index.htm

Verksamhetsberättelsen 2013

Verksamhetsberättelsen för 2013 finns nu i dokumentarkivet.

ILO:s arbetskonferens 28 maj – 12 juni

I år behandlades fem ämnen på ILO:s internationella arbetskonferens:

– Beslut om ett protokoll och rekommendation som kompletterar konvention 29 om tvångsarbete

– Rapport om övervakning av hur medlemsländerna genomför ILO:s konventioner

– En rapport om sysselsättning

– Förstaårsbehandling av en rekommendation om hur personer kan gå från den informella till den formella ekonomin

– Beslut om ändringar i Sjöarbetskonventionen

Internationella arbetskonferensen antog ett protokoll och en rekommendation som ska komplettera ILO:s konvention nr 29 om tvångsarbete. Instrumenten förtydligar ansvaret för att förebygga tvångsarbete, skydda offren samt ge möjligheter till kompensation och tillgång till en rättsprocess för att ställa förövarna till svars. De ger också ILO en starkare roll i att förebygga människohandel. Protokollet och rekommendationen finner du här:

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/reports/committee-reports/WCMS_248900/lang–en/index.htm

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/reports/committee-reports/WCMS_248908/lang–en/index.htm

Vid arbetskonferensen beslöts även om förändringar i Sjöarbetskonventionen, Maritime Labour Convention, från 2006. Förändringarna handlar i stort om rätt till ersättning om sjömannen blir övergiven i hamn och ersättning vid arbetsskada. Ändringarna i Sjöarbetskonventionen träder i kraft om inte en stor andel medlemsstater protesterar mot detta inom två år.

Läs mer: http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/reports/WCMS_248905/lang–en/index.htm

Den konflikt inom ILO:s övervakningssystem som började 2012 fortsatte vid årets arbetskonferens. I år kunde inte arbetsgivarna och arbetstagarna komma överens om hur tvisten kring tolkningen av strejkrätten skulle lösas. Detta fick till följd att ILO:s applikationskommitté enbart kunde enas om gemensamma slutsatser i några av de mest allvarliga fallen. Nästa steg är att situationen kommer diskuteras vid ILO:s styrelsemöte i november.

Vid nästa års arbetskonferens kommer arbetet att slutföras med en rekommendation om hur staterna kan minska den informella ekonomin och förbättra övergången för arbetstagare mellan den informella till den formella ekonomin.