ILO deklarationer

I syfte att öka kunskapen om ILO och dess verksamhet har Svenska ILO-kommittén låtit översätta fyra ILO-deklarationer från engelska till svenska och ge ut en skrift om dessa. ILO:s deklarationer är inte avsedda att ställa upp normer för införlivande i nationell rätt utan syftar snarast till att förklara de principer som organisationen bygger på och de normer som lagts fast i ILO:s olika instrument. Deklarationerna syftar också till att staka ut riktningen för ILO:s framtida arbete. Deklarationerna har därigenom stor betydelse för organisationens arbete både i nutid och i framtid. De fyra deklarationerna är Deklarationen angående den Internationella arbetsorganisationens mål och uppgifter antagen 1944 (även kallad Philadelphiadeklarationen), Deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet antagen 1998, Deklarationen om social rättvisa för en rättvis globalisering antagen 2008 och ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv antagen 2019.

Här finns broschyren att läsa och ladda ner.