ILO-konventioner

På denna sida finns ILO-konventioner i svensk översättning. Information om bland annat vilka konventioner som har ratificerats av Sverige finns i nedan dokument ”Konventioner och rekommendationer antagna av Internationella arbetskonferensen”.

Konventioner och rekommendationer antagna av Internationella arbetskonferensen t.o.m. dess 111:e möte 2023.pdf

Konventioner och rekommendationer antagna av Internationella arbetskonferensen t.o.m. dess 110:e möte år 2022

ILO:s konvention (nr 01) angående begränsning av arbetstiden i industriella företag till 8 tim om dagen och 48 tim i veckan

ILO:s konvention (nr 02) angående arbetslösheten

ILO:s konvention (nr 03) angående kvinnors användande till arbete före och efter barnsbörd

ILO:s konvention (nr 04) angående kvinnors nattarbete

ILO:s konvention (nr 06) angående fastställandet av minimiålder för barns användande till industriellt arbete

ILO:s konvention (nr 8) Förslag till konvention angående ersättning för arbetslöshet vid fall av fartygs förolyckande

ILO:s konvention (nr 11) Förslag till konvention angående jordbruksarbetarna, föreningsrätt

ILO:s konvention (nr 12) om olycksfallsersättning vid jordbruksarbete

ILO:s konvention (nr 13) Förslag till konvention angående användandet av blyvitt vid målning

ILO:s konvention (nr 14) Förslag till konvention angående tillämpningen av veckovila i industriella företag

ILO:s konvention (nr 15) Förslag till konvention angående minimiålder för eldare och kollämpare ombord å fartyg

ILO:s konvention (nr 16) Förslag till konvention angående obligatorisk läkarundersökning av barn och unga personer

ILO:s konvention (nr 19) Förslag till konvention angående lika behandling av in- och utländska arbetare i avseende å

ILO:s konvention (nr 20) angående nattarbete i bagerier

ILO:s konvention (nr 21) angående förenkling av inspektionen av emigranter ombord å fartyg

ILO:s konvention (nr 22) angående sjömäns anställningsavtal

ILO:s konvention (nr 26) angående införande av metoder för fastställande av minimilöner

ILO:s konvention (nr 27) Förslag till konvention angående angivande av vikten å tyngre kollin, som transporteras å fartyg

ILO:s konvention (nr 28) angående skydd mot olycksfall för arbetare, sysselsatta med lastning eller lossning av fartyg

ILO:s konvention (nr 29) Förslag till konvention angående tvångs- eller obligatoriskt arbete

2014 års protokoll till 1930 års konvention (nr 29) om tvångsarbete

ILO:s konvention (nr 30) angående reglering av arbetstiden för affärs och kontorsanställda

ILO:s konvention (nr 34) angående avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer

ILO:s konvention (nr 35) angående obligatorisk ålderdomsförsäkring för löntagare i industriella företag, handelsföretag och

ILO:s konvention (nr 36) angående obligatorisk ålderdomsförsäkring för löntagare i jordbruksföretag

ILO:s konvention (nr 37) angående obligatorisk invaliditetsförsäkring för löntagare i industriella företag, handelsföretag

ILO:s konvention (nr 38) angående obligatorisk invaliditetsförsäkring för löntagare i jordbruksföretag

ILO:s konvention (nr 39) angående obligatorisk dödsfallsförsäkring för löntagare i industriella företag, handelsföretag och

ILO:s konvention (nr 40) angående obligatorisk dödsfallsförsäkring för löntagare i jordbruksföretag

ILO:s konvention (nr 41) angående kvinnors nattarbete (reviderad 1934)

ILO:s konvention (nr 43) angående arbetstiden i automatiska fönsterglasbruk

ILO:s konvention (nr 44) om tillförsäkrande åt ofrivilligt arbetslösa av ersättning eller understöd

ILO:s konvention (nr 45) angående användande av kvinnor till arbete under jord i gruvor alla slag

ILO:s konvention (nr 47) om arbetstidens förkortning till 40 timmar i veckan

ILO:s konvention (nr 48) angående upprättande av ett internationellt system för bevarande av rättigheter på invaliditets

ILO:s konvention (nr 49) angående förkortning av arbetstiden i buteljglasbruk

ILO:s konvention (nr 50) angående reglering av vissa särskilda system för rykrytering av arbetare

ILO:s konvention (nr 53) angående minimifordringar på yrkeskompetens hos befäl å handelsfartyg

ILO:s konvention (nr 55) angående redarens förpliktelser i fall sjöman av drabbas av sjukdom, olycksfall eller döden

ILO:s konvention (nr 58) angående fastställande av minimiålder för barns användande i arbete till sjöss (reviderad 1936)

ILO:s konvention (nr 60) angående minimiålder för barns användande till icke-industriellt arbete (reviderad 1937)

ILO:s konvention (nr 64) angående reglering av skriftliga arbetsavtal för infödda arbete

ILO:s konvention (nr 65) angående straffpåföljder för brytande av arbetsavtal från infödda arbetare sida

ILO:s konvention (nr 67) angående reglering av arbets- och vilotider vid transport på väg

ILO:s konvention (nr 68) angående kosthåll och utspisning för fartygsbesättningar

ILO:s konvention (nr 69) angående behörighetsbevis för skeppskockar

ILO:s konvention (nr 71) angående pensionering av sjömän

ILO:s konvention (nr 73) angående läkarundersökning av sjömän

ILO:s konvention (nr 74) angående behörighetsbevis för matroser

ILO:s konvention (nr 77) angående läkarundersökning av barn och minderåriga för utrönande deras lämplighet för

ILO:s konvention (nr 78) angående läkarundersökning av barn och minderåriga för utrönande av deras lämplighet för

ILO:s konvention (nr 79) angående begränsning av nattarbete för barn och minderåriga i icke-industriell verksamhet

ILO:s konvention (nr 81) angående arbetsinspektion inom industri och handel

1995 års protokoll till 1947 års konvention (nr 81) om arbetsinspektion

ILO:s konvention (nr 82) angående socialpolitik inom områden belägna utanför moderlandet

ILO:s konvention (nr 83) angående tillämpning av internationell arbetslagstiftning på områden belägna utanför moderlandet

ILO:s konvention (nr 84) angående föreningsrätt och biläggande av arbetstvister inom områden belägna utanför moderlandet

ILO:s konvention (nr 85) angående arbetsinspektion inom områden belägna utanför moderlandet

ILO:s konvention (nr 86) angående den längsta giltighetstiden av arbetsavtal för infödda arbetare

ILO:s konvention (nr 87) angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten

ILO:s konvention (nr 88) angående den offentliga arbetsförmelingens organisation

ILO:s konvention (nr 89) angående kvinnors nattarbete inom industrien (reviderad 1948)

ILO:s konvention (nr 90) angående minderårigas nattarbete inom industrien (reviderad 1948)

ILO:s konvention (nr 91) angående semester med bibehållen hyra för sjömän (reviderad 1949)

ILO:s konvention (nr 92) angående besättningens bostäder å fartyg (reviderad 1949)

ILO:s konvention (nr 94) angående arbetsklausuler i kontrakt, däri offentlig myndighet är part

ILO:s konvention (nr 95) angående rättsskydd för lön

ILO:s konvention (nr 96) angående avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer (reviderad 1949)

ILO:s konvention (nr 97) angående migrerande arbetare (reviderad 1949)

ILO:s konvention (nr 98) angående tillämpningen av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten

ILO:s konvention (nr 99) angående ordning för fastställande av minimilöner inom jordbruket

ILO:s konvention (nr 100) angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde

ILO:s konvention (nr 102) angående minimistandard för social trygghet

ILO:s konvention (nr 104) angående avskaffande av straffpåföljder för brytande av arbetsavtal från infödda arbetares sida

ILO:s konvention (nr 105) angående avskaffande av tvångsarbete

ILO:s konvention (nr 106) angående veckovila för affärs- och kontorsanställda

ILO:s konvention (nr 110) angående anställningsförhållanden för plantagearbetare

ILO:s konvention (nr 111) angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning

ILO:s konvention (nr 113) angående läkarundersökning av fiskare

ILO:s konvention (nr 114) angående fiskares anställningsavtal

ILO:s konvention (nr 115) angående skydd för arbetstagare mot joniserande strålning

ILO:s konvention (nr 117) angående socialpolitikens grundläggande syften och normer

ILO:s konvention (nr 118) angående utlänningars likställande med ett lands egna medborgare i fråga om social trygghet

ILO:s konvention (nr 119) angående maskinskydd

ILO:s konvention (nr 120) angående hygien inom handels och kontorsverksamhet

ILO:s konvention (nr 121) angående förmåner vid yrkesskada

ILO:s konvention (nr 122) angående sysselsättningspolitik

ILO:s konvention (nr 124) angående läkarundersökning av minderåriga för utrönande av deras lämplighet för arbete under

ILO:s konvention (nr 125) angående behörighetsbevis för fiskare

ILO:s konvention (nr 126) angående besättningens bostäder på fiskefartyg

ILO:s konvention (nr 127) om den högsta vikt som får bäras av en abetstagare

ILO:s konvention (nr 128) om invaliditets ålders och efterlevandeförmåner

ILO:s konvention (nr 129) om yrkesinspektion inom jordbruket

ILO:s konvention (nr 130) om läkarvård och kontanta sjukförmåner

ILO:s konvention (nr 131) om fastställande av minimilöner med särskild hänsyn till utvecklingsländerna

ILO:s konvention (nr 132) om semester (reviderad 1970)

ILO:s konvention (nr 133) om besättningens bostäder ombord på fartyg (tilläggsbestämmelser)

ILO:s konvention (nr 134) om förebyggande av yrkesskador för sjöfolk

ILO:s konvention (nr 135) om arbetstagarrepresentanters skydd inom företaget och åtgärder för att underlätta deras verksamhet

ILO:s konvention (nr 136) om skydd mot förgiftningsrisker härrörande från bensen

ILO:s konvention (nr 137) om de sociala återverkningarna av nya lasthanteringsmetoder i hamnar

ILO:s konvention (nr 138) om minimiålder för tillträde till arbete

ILO:s konvention (nr 139) om förebyggande och kontroll av yrkessriker förosakade av cancerframkallande ämnen och agenser

ILO:s konvention (nr 140) om betald ledighet för studier

ILO:s konvention (nr 141) om organisationer av arbetande på landsbygden och deras roll i den ekonomiska och sociala

ILO:s konvention (nr 142) om yrkesvägledning och yrkesutbildning vid utvecklingen av mänskliga resurser

ILO:s konvention (nr 143) om missbruk i samband med migration och om främjande av migrerande arbetstagares likställdhet

ILO:s konvention (nr 144) om samråd på trepartsbasis för att främja genomförandet av ILO:s normer

ILO:s konvention (nr 145) om kontinuitet i sysselsättningen för sjöfolk

ILO:s konvention (nr 146) om semester för sjöfolk

ILO:s konvention (nr 147) om miniminormer i handelsfartyg

1996 års protokoll till konvention (nr 147) om miniminormer i handelsfartyg

ILO:s konvention (nr 148) om skydd för arbetstagare mot yrkesrisker i arbetsmiljön som förorsakas av luftföroreningar, buller

ILO:s konvention (nr 149) om sjukvårdspersonalens sysselsättning, arbets och levandsförhållanden

ILO:s konvention (nr 150) om arbetsmarknadsförvaltning, dess roll, uppgifter och organisation

ILOs: konvention (nr 151) om skydd för organisationrätten och om förfaranden för fastställande av anställningsvillkor i

ILO:s konvention (nr 152) om arbetarskydd vid hamnarbete

ILO:s konvention (nr 153) om arbetstider och viloperioder inom vägtransportområdet

ILO:s konvention (nr 154) om främjande av kollektiva förhandlingar

ILO:s konvention (nr 155) om arbetarskydd och arbetsmiljö

2002 års protokoll till 1981 års konvention (nr 155) om arbetarskydd och arbetsmiljö

ILO:s konvention (nr 156) om jämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare arbetstagare med familjeansvar

ILOs: konvention (nr 157) om upprättande av ett internationellt system för bevarande av rättigheter inom den

ILO:s konvention (nr 158) om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ

ILO:s konvention (nr 159) om yrkesinriktad rehabilitering och arbete (personer med handikapp)

ILO:s konvention (nr 160) om arbetsmarknadsstatistik

ILO:s konvention (nr 161) om företagshälsovård

ILO:s konvention (nr 162) om säkerhet vid användning av asbest

ILO:s konvention (nr 163) om sjömäns välfärd till sjöss och i hamn

ILO:s konvention (nr 164) om hälsoskydd och sjukvård för sjömän

ILO:s konvention (nr 165) om social trygghet för sjömän (reviderad)

ILO:s konvention (nr 166) om sjömäns hemresa (reviderad)

ILO:s konvention (nr 167) om säkerhet och hälsa vid byggnads och anläggningsarbete

ILO:s konvention (nr 168) om främjande av sysselsättning och skydd vid arbetslöshet

ILO:s konvention (nr 169) om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder

ILO:s konvention (nr 170) om säkerhet vid användning av kemiska produkter i arbetslivet

ILO:s konvention (nr 171) om nattarbete

ILO:s konvention (nr 172) om arbetsvillkor inom hotell, restauranger och liknande anläggningar

ILO:s konvention (nr 173) om skydd av arbetstagares fordringar i händelse av arbetsgivarens insolvens

ILO:s konvention (nr 174) om förebyggande av storolyckor inom industrin

ILO:s konvention (nr 175) om deltidsarbete

ILO:s konvention (nr 176) om arbetarskydd i gruvor

ILO:s konvention (nr 177) om hemarbete

ILO:s konvention (nr 178) om tillsyn av sjömäns arbets-och levnadsförhållanden

ILO:s konvention (nr 179) om rekrytering av och arbetsförmedling för sjömän

ILO:s konvention (nr 180) om sjömäns arbetstid och bemanningen på fartyg

ILO:s konvention (nr 181) om privat arbetsförmedling

ILO:s konvention (nr 182) om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete

ILO:s konvention (nr 183) om skydd vid havandeskap och barnsbörd

ILO:s konvention (nr 184) om arbetarskydd i lantbruket

ILO:s konvention (nr 185) om identitetshandlingar för sjömän

ILO:s konvention 2006 års sjöarbetskonvention dok 1

ILO:s konvention 2006 års sjöarbetskonvention dok 2

ILO:s konvention (nr 187) om ett ramverk för att främja arbetsmiljö

ILO:s konvention (nr 188) om arbete ombord på fiskefartyg

ILO:s konvention (nr 189) om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare