ILO-rekommendationer

På denna sida finns ILO-rekommendationer i svensk översättning. Aktuella rekommendationer återfinns i nedan dokument ”Konventioner och rekommendationer antagna av Internationella arbetskonferensen.

Konventioner och rekommendationer antagna av Internationella arbetskonferensen t.o.m. 111:e möte 2023.pdf

Konventioner och rekommendationer antagna av Internationella arbetskonferensen t.o.m. dess 110:e möte år 2022

ILO:s rekommendation nu (03) angående skydd mot mjältbrand

ILO:s rekommendation nu (04) angående skydd för kvinnor och barn mot blyförgiftning

ILO:s rekommendation nu (06) angående tillämpningen av den i Bern år 1906 antagna internationella konventionen rörande förbud mot användande av vi gul fosfor inom tändsticka

ILO:s rekommendation nu (07) angående begränsning av arbetstiden inom fiskerihanteringen

ILO:s rekommendation nu (08) angående begränsning av arbetstiden i inre sjöfart

ILO:s rekommendation nu (09) angående åvägabringande i olika länder av sjömanslagar

ILO:s rekommendation nu (10) angående arbetslöshetsförsäkring för sjömän

ILO:s rekommendation nu (13) angående kvinnors nattarbete inom jordbruket

ILO:s rekommendation nu (14) angående barns och unga personers nattarbete inom jordbruket

ILO:s rekommendation nu (17) angående socialförsäkring inom jordbruket

ILO:s rekommendation nu (19) angående avgivande till internationella arbetsbyrån av statistiska och andra upplysningar rörande ut- och invandring samt repatriering

ILO:s rekommendation nu (20) angående de allmänna grunddragen för anordnandet av inspektionssystem till tryggande av arbetarskydds-lagstiftningens tillämpning

ILO:s rekommendation nu (22) angående minimibeloppet av ersättning för olycksfall i arbete

ILO:s rekommendation nu (23) angående den rättsliga behandlingen av tvister om ersättning för olycksfall i arbete

ILO:s rekommendation nu (24) angående ersättning för yrkessjukdomar

ILO:s rekommendation nu (25) angående lika behandling av in- och utländska arbetare i avseende å ersättning för olycksfall i arbete

ILO:s rekommendation nu (27) angående hemförskaffning av befälhavare och lärlingar

ILO:s rekommendation nu (28) angående de allmänna grunderna för inspektionen av sjöfolkets arbetsförhållanden

ILO:s rekommendation nu (29) angående de allmänna grunden för sjukförsäkring

ILO:s rekommendation nu (30) angående tillämpningen av metoder för fastställande av minimilöner

ILO:s rekommendation nu (31) angående förbyggande av olycksfall i arbete

ILO:s rekommendation nu (35) angående indirekt arbetstvång

ILO:s rekommendation nu (40) angående skydd mot olycksfall för arbetare, sysselsatta med lastning eller lossning av fartyg

ILO:s rekommendation nu (41) angående minimiålder för barns användande till icke-industriellt arbete

ILO:s rekommendation nu (44) angående arbetslöshetsförsäkring och olika former av hjälp åt arbetslösa

IL:Os rekommendation nu (47) angående semester

ILO:s rekommendation nu (48) angående åtgärder till främjande av sjömännens välfärd i hamnarna

ILO:s rekommendation nu (49) angående arbetstid och bemanning på fartyg

ILO:s rekommendation nu (52) angående minimiålder för barns användande till industriellt arbete i familjeföretag

ILO:s rekommendation nu (53) angående säkerhetsföreskrifter i byggnadsindustrien

ILO:s rekommendation nu (55) angående samverkan till förekommande av olycksfall inom byggnadsindustrien

ILO:s rekommendation nu (57) angående yrkesutbildning

ILO:s rekommendation nu (60) angående lärlingsväsen

ILO:s rekommendation nu (61) angående migrerande arbetares rekrytering, arbetsförmedling och arbetsvillkor

ILO:s rekommendation nu (62) angående samarbete mellan staterna beträffande migrerande arbetares rekrytering, arbetsförmedling och arbetsvillkor

ILO:s rekommendation nu (67) angående ekonomisk trygghet

ILO:s rekommendation nu (68) angående bredande av ekonomisk trygghet och sjukvård åt personer, som hemförlovats från krigsmakten eller där med jämställd tjänst

ILO:s rekommendation nu (69) angående hälso- och sjukvård

ILO:s rekommendation nu (71) angående reglering av sysselsättning vid övergången från krig till fred

ILO:s rekommendation nu (75) angående avtal om social trygghet för sjömän

ILO:s rekommendation nu (76) angående sjukvård för sjömäns anhöriga

ILO:s rekommendation nu (77) angående anordnande av utbildning till sjötjänst

ILO:s rekommendation nu (78) angående skyldighet för redare att tillhandahålla säng- och mässutrustning jämte andra atiklar åt besättningen

ILO:s rekommendation nu (79) angående läkarundersökning av barn och minderåriga för utrönande lämplighet för arbetsanställning

ILO:s rekommendation nu (80) angående begränsning av barns och minderåriga nattarbete i icke-industriell verksamhet

ILO:s rekommendation nu (81) angående arbetsinspektion

ILO:s rekommendation nu (82) angående arbetsinspektion vid gruv- och transportföretag

ILO:s rekommendation nu (83) angående den offentliga arbetsförmedlingens organisation

ILO:s rekommendation nu (84) angående arbetsklausuler i kontrakt, däri offentlig myndighet är part

ILO:s rekommendation nu (85) angående rättsskydd för lön

ILO:s rekommendation nu (86) angående migrerande arbetare (reviderad 1949)

ILO:s rekommendation nu (87) angående yrkesvägledning

ILO:s rekommendation nu (88) angående yrkesutbildning för vuxna, däri inbegripna partiellt arbetsföra

ILO:s rekommendation nu (89) angående ordning för fastställande av minimilöner inom jordbruket

ILO:s rekommendation nu (90) angående lika lön för män och kvinnor för arbete lika värde

ILO:s rekommendation nu (91) angående kollektivavtal

ILO:s rekommendation nu (92) angående frivillig förlikning och skiljedom

ILO:s rekommendation nu (93) angående semester inom jordbruket

ILO:s rekommendation nu (94) angående skydd vid havandeskap och barnsbörd

ILO:s rekommendation nu (95) angående samråd och samverkan mellan arbetsgivare och arbetare på företagsplanet

ILO:s rekommendation nu (97) angående skydd för arbetarnas hälsa på arbetsplatsen

ILO:s rekommendation nu (98) angående semester

ILO:s rekommendation nu (99) angående arbetsvård för partiellt arbetsföra

ILO:s rekommendation nu (100) angående skydd för migrerande arbetare i underutvecklade länder och områden

ILO:s rekommendation nu (101) angående yrkesutbildning inom jordbruket

ILO:s rekommendation nu (102) angående välfärdsanordningar för arbetstagare

ILO:s rekommendation nu (103) angående veckovila för affärs- och kontorsanställda

ILO:s rekommendation nu (104) angående skydd för och integration av infödda och andra i stammar eller i stamlikande förhållanden levande folkgrupper i självstyrande länder

ILO:s rekommendation nu (105) angående innehållet i skeppsapotek

ILO:s rekommendation nu (106) angående medicinsk rådgivning per radio till fartyg till sjöss

ILO:s rekommendation nu (107) angående sjömäns anställning å fartyg registrerade i främmande land

ILO:s rekommendation nu (108) angående sjömäns sociala villkor och säkerhet i förhållande till fartygs registrering

ILO:s rekommendation nu (109) angående löner, arbetstid och bemanning å fartyg

ILO:s rekommendation nu (110) angående anställningsförhållanden för plantagearbetare

ILO:s rekommendation nu (111) angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning

ILO:s rekommendation nu (112) angående företagshälsovård

ILO:s rekommendation nu (113) angående samråd och samverkan på bransch planet och på det nationella planet mellan offentliga myndigheter samt arbetsgivarnas och

ILO:s rekommendation nu (114) angående skydd för arbetstagare mot joniserande strålning

ILO:s rekommendation nu (115) angående arbetstagarnas bostadsförsörjning

ILO:s rekommendation nu (116) angående förkortning av arbetstiden

ILO:s rekommendation nu (117) angående yrkesutbildning

ILO:s rekommendation nu (118) angående maskinskydd

ILO:s rekommendation nu (119) angående uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ

ILO:s rekommendation nu (120) angående hygien inom handels- och kontorsverksamhet

ILO:s rekommendation nu (121) angående förmåner vid yrkesskada

ILO:s rekommendation nu (122) angående sysselsättningspolitik

ILO:s rekommendation nu (123) angående sysselsättning av kvinnor med familjeplikter

ILO:s rekommendation nu (124) angående minimiålder för tillträde till arbete under jord i gruvor

ILO:s rekommendation nu (125) angående arbetsvillkor för minderåriga under jord i gruvor

ILO:s rekommendation nu (126) angående yrkesutbildning för fiskare

ILO:s rekommendation nu (127) angående kooperativa föreningars roll utvecklings ländernas ekonomiska och sociala utveckling

ILO:s rekommendation nu (128) om den högsta vikt som får bäras en arbetstagare

ILO:s rekommendation nu (129) om information och samråd inom företaget

ILO:s rekommendation nu (130) om prövning och avgörande av klagomål inom företaget

ILO:s rekommendation nu (131) om invaliditets ålders- och efterlevandeförmåner

ILO:s rekommendation nu (132) om förbättring av levnads- och arbetsförhållanden för arrendatorer, naturaarendatorer och liknande arbetstagargrupper inom jordbruket

ILO:s rekommendation nu (133) om yrkesinspektion inom jordbruket

ILO:s rekommendation nu (134) om läkarvård och kontanta sjukförmåner

ILO:s rekommendation nu (135) om fastställande av minimilöner med särskild hänsyn till utvecklingsländerna

ILO:s rekommendation nu (136) om särskilda program för sysselsättning och utbildning av ungdom i utvecklings syfte

ILO:s rekommendation nu (137) om yrkesutbildning av sjöfolk

ILO:s rekommendation nu (138) om sjöfolks välfärd till sjöss och i hamn

ILO:s rekommendation nu (139) om sysselsättningsproblem på grund av teknisk utveckling ombord på fartyg

ILO:s rekommendation nu (140) om luftkonditionering i besättningens bostäder och vissa andra utrymmen ombord på fartyg

ILO:s rekommendation nu (141) om kontroll av skadligt buller i besättningens bostäder och arbetsutrymmen ombord på fartyg

ILO:s rekommendation nu (142) om förebyggande av yrkesskador för sjöfolk

ILO:s rekommendation nu (143) om arbetstagarrepresentanters skydd inom företaget och åtgärder för att underlätta deras verksamhet

ILO:s rekommendation nu (144) om skydd mot förgiftningsrisker här rörande från bensen

ILO:s rekommendation nu (145) om de sociala återverkningarna av nya lasthanteringsmetoder i hamnar

ILO:s rekommendation nu (146) om minimiålder för tillträde till arbete

ILO:s rekommendation nu (147) om förebyggande och kontroll av yrkesrisker förorsakade av canserframkallande ämnen och agenser

ILO:s rekommendation nu (148) om betald ledighet för studier

ILO:s rekommendation nu (149) om organisationer av arbetande på landsbygden och deras roll i den ekonomiska och sociala utvecklingen

ILO:s rekommendation nu (150) om yrkesvägledning och yrkesutbildning vid utvecklingen av mänskliga resurser

ILO:s rekommendation nu (151) om migrerande arbetstagare

ILO:s rekommendation nu (152) om samråd på trepartsbasis för att främja genomförandet av ILOs normer och om nationella åtgärder i samband med ILOs aktiviteter

ILO:s rekommendation nu (153) om skydd för unga sjömän

ILO:s rekommendation nu (154) om kontinuitet i sysselsättningen för sjöfolk

ILO:s rekommendation nu (155) om förbättring av normer i handelsfartyg

ILO:s rekommendation nu (156) om skydd för arbetstagare mot yrkesrisker i arbetsmiljön som förorsakas av luftföroreningar, buller och vibration

ILO:s rekommendation nu (157) om sjukvårdpersonalens sysselsättning, arbets- och levnadsförhållanden

ILO:s rekommendation nu (158) om arbetsmarknadsförvaltning, dess roll, uppgifter och organisation

ILO:s rekommendation nu (159) om förfaranden för fastställande av anställningsvillkor i offentlig tjänst

ILO:s rekommendation nu (160) om arbetarskydd vid hamnarbete

ILO:s rekommendation nu (161) om arbetstider och viloperioder inom vägtransportområden

ILO:s rekommendation nu (162) om äldre arbetstagare

ILO:s rekommendation nu (163) om främjande av kollektiva förhandlingar

ILO:s rekommendation nu (164) om arbetarskydd och arbetsmiljö

ILO:s rekommendation nu (165) om jämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare arbetstagare med familjeansvar

ILO:s rekommendation nu (166) om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ

ILO:s rekommendation nu (167) om upprättande av ett internationella system för bevarande av rättigheter inom den sociala tryggheten

ILO:s rekommendation nu (168) om yrkesinriktad rehabilitering och arbete personer med handikapp

ILO:s rekommendation nu (169) om sysselsättningspolitik

ILO:s rekommendation nu (170) om arbetsmarknadsstatistik

ILO:s rekommendation nu (171) om företagshälsovård

ILO:s rekommendation nu (172) om säkerhet vid användning av asbest

ILO:s rekommendation nu (173) om sjömäns välfärd till sjöss och i hamn

ILO:s rekommendation nu (174) om sjömäns hemresa

ILO:s rekommendation nu (175) om säkerhet och hälsa vid byggnads- och anläggningsarbete

ILO:s rekommendation nu (176) om främjande av sysselsättning och skydd vid arbetslöshet

ILO:s rekommendation nu (177) om säkerhet vid användning av kemiska produkter i arbetslivet

ILO:s rekommendation nu (178) om nattarbete

ILO:s rekommendation nu (179) om arbetsvillkor inom hotell, restauranger och liknande anläggningar

ILO:s rekommendation nu (180) om skydd av arbetstagares fordringar i händelse av arbetsgivarens insolvens

ILO:s rekommendation nu (181) om förebyggande av storolyckor inom industrin

ILO:s rekommendation nu (182) om deltidsarbete

ILO:s rekommendation nu (183) om arbetarskydd i gruvor

ILO:s rekommendation nu (184) om hemarbete

ILO:s rekommendation nu (185) om tillsyn av sjömäns arbets- och levandsförhållanden

ILO:s rekommendation nu (186) om rekrytering av och arbetsförmedling för sjömän

ILO:s rekommendation nu (187) om sjömäns löner och arbetstid samt bemanningen på fartyg

ILO:s rekommendation nu (188) om privat arbetsförmedling

ILO:s rekommendation nu (189) om allmänna villkor för att främja nya arbetstillfällen i små och medelstora företag

ILO:s rekommendation nu (190) om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete

ILO:s rekommendation nu (191) om skydd vid havandeskap och barnsbörd

ILO:s rekommendation nu (192) om arbetarskydd i lantbruket

ILO:s rekommendation nu (193) om främjande av kooperativ

ILO:s rekommendation nu (194) om en förteckning över arbetssjukdomar samt om registrering och anmälan av olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar

ILO:s rekommendation nu (195) om utveckling av människors resurser utbildning, kompetensutveckling och livslångt lärande

ILO:s rekommendation nu (197) om ett ramverk för att främja arbetsmiljö

ILO:s rekommendation nu (198) om anställningsförhållandet

ILO:s rekommendation nu (199) om arbete ombord på fiskefartyg

ILO:s rekommendation nu (200) om HIV och AIDS och arbetslivet

ILO:s rekommendation nu (201) om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare

ILO:s rekommendation nu (202) om nationellt socialt grundskydd

ILO:s rekommendation nu (203) om kompletterande åtgärder för ett verkningsfullt undertryckande av tvångsarbete

ILO:s rekommendation nu (204) om övergången från den informella till den förmella ekonomin

ILO:s rekommendation nu (205) om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft