ILO styrelsen november 2014

Arbetskonferensen präglades av den konflikt om strejkrätten omfattas av konvention 87. Efter förhandlingar antogs en kompromiss där frågan ska diskuteras på ett trepartsmöte i slutet av februari. Resultatet av diskussionerna kommer upp på dagordningen vid styrelsemötet i mars 2015.

För att effektivisera ILO:s arbete kommer Arbetskonferensen kortas till två veckor från och med 2015. Det kommer ställa krav på tidsplanering och effektivare möten. Styrelsen beslutade även att skjuta upp för beslut angående teman för de kommande arbetskonferenserna till styrelsemötet i mars 2015. Det gäller temana ILO:s utvecklingsbistånd, våld mot kvinnor och män i arbetslivet samt arbetskraftsmigration.

ILO fyller 100 år 2019 och planerar aktiviteter inför detta. Förslaget till aktiviteter inför jubileet mötte stöd och då framför allt den punkt som handlar om ”Future of Work Initiative”.

ILO har under 2015 ordförandeskapet för FN:s HIV/AIDS-kommitté och bad om vägleding inför detta. Styrelsen var positiv till ordförandeskapet som de såg som en viktig markering av vikten av HIV/AIDS-arbete i arbetslivet. På svensk initiativ togs också utsattheten för HBT-gruppen upp i anförandet av IMEC-gruppen.

Det var mycket diskussioner kring ILO:s utvecklingsstrategi. En del av styrelsen ville skjuta upp inriktningsbeslutet eftersom de ansåg att underlaget var bristfälligt. Beslutet blev att godkänna delar av dokumentet med att Byrån ska arbeta vidare med indikatorerna för programmet och ett samråd med medlemmarna som ska presenteras i mars 2015 och att en reviderad strategi ska presenteras i november 2015.

På styrelsen kritiserades diskuterades kränkningar av fackliga rättigheter i Guatemala och Fiji. Ett ärende angående brott mot konventionen mot tvångsarbete och konventionen om föreningsfrihet anhängiggjordes

För att beslut på styrelsen se nedanstående länk.
http://www.ilo.org/gb/decisions/GB322-decision/lang–en/index.htm