ILO:s arbetskonferens 5 – 20 juni

Agendan upptog följande tre ämnen:

– den demografiska utvecklingens effekter på sysselsättning och sociala trygghetssystem

– hur gröna jobb och anständiga arbetsvillkor kan spela en avgörande roll i omställningen till en ekologiskt och socialt hållbar utveckling

– betydelsen av en stärkt social dialog för mänskliga rättigheter i arbetslivet som ett verktyg för att hantera effekten av ekonomiska kriser

Diskussionerna fördes i särskilt tillsatta kommittéer och resulterade i slutsatser. ILO:s styrelse uppmanades att beakta åtgärdsförslagen i kommande budget.

I Committee on the Application of Standards, förkortad CAS, som har till uppgift att granska medlemsländernas efterlevnad av ratificerade konventioner, enades kommittén om en lista över länder som blev föremål för utfrågning i kommittén.

Konferensen godkände vidare ILO:s budget och programverksamhet för perioden 2014-2015.

I ett historiskt beslut upphävde konferensen alla återstående restriktioner gentemot Myanmar, vilka infördes 2000. ILO-restriktionerna – de enda i sitt slag i ILO:s historia – grundades på artikel 33 i ILO:s stadga med anledning av allvarliga överträdelser av konvention nr 29 om tvångsarbete.  Skälet är att Myanmar tagit fortsatta steg mot demokratisering. ILO:s medlemsstater uppmanas bidra med finansiellt stöd i syfte att helt avskaffa tvångsarbete till 2015 i enlighet med landets egen handlingsplan.