ILO:s styrelsemöte den 11 – 28 mars – budget- och reformfrågorna dominerade

ILO:s styrelse ställde sig bakom den nye generaldirektören Guy Ryders budgetförslag vid sitt senaste möte, som ägde rum den 11 -28 mars i Genève. Budgeten avser perioden 2014 -2015  och uppgår till drygt 864 milj. USD. Höjningen på 0, 3 % (eller 2, 4 milj. USD) i förhållande till nu gällande budget (2012-2013) betraktades som relativt blygsam och accepterades av en bred majoritet av ILO:s medlemmar. Budgetdiskussionen blev relativt odramatisk och Ryders första budget kunde utan några kontroverser klubbas igenom av styrelsen. Slutligt beslut tas vid sommarens arbetskonferens.

Ryder fick också lovord för sina ambitiösa reformambitioner. ILO-sekretariatet och hela fältverksamheten står inför en stor omorganisation både vad gäller struktur och arbetsformer. Besparingar i form av minskade dokumentvolymer, färre och mer profilerade tryckta publikationer, stramare resepolicy, etc. och effektiviseringar i form av ökad fokus på ILO:s kärnverksamhet, teamarbete, sammanslagning av enheter och funktioner aviserades.

Styrelsen fattade beslut om två nya ämnen som skall föras upp på dagordningen för arbetskonferensen 2014:

  • Rekommendation om människohandel för arbetskraftsexploatering (ettårsbehandling)
  • Konvention och/eller rekommendation om övergång från informell till formell sektor (tvåårsbehandling)

Slutligt beslut om agendan för arbetskonferensen 2015 sköts upp till nästa styrelsemöte i oktober i år.