Kärnfulla slutsatser om krishantering från ILO:s regionalmöte i Oslo 8 – 11 april

I skuggan av Cypernkrisen samlade ILO 51 medlemsländer (med drygt 500 deltagare) från Europa och Centralasien till ett fyradagarsmöte i Oslo (den 8 – 11 april) för att diskutera den ekonomiska och sociala krisen i kölvattnet av skuldkrisen.

Ämnet för konferensen var ”Jobs, Growth and Social Justice” och det genomgående temat var krishantering. För det ändamålet hade mötesdiskussionerna strukturerats kring ett antal plenardebatter och fyra interaktiva parallella sessioner. De fyra tematiska sessionerna behandlade 1) insatser för att stimulera tillväxt och sysselsättning i regionen; 2) åtgärder för att främja kvalitetsjobb genom social dialog och partssamarbete; 3) insatser för att tackla ungdomsarbetslösheten; 4) främjande av internationella normer och samstämmighetspolitik.

I plenardebatterna deltog, förutom värdlandets företrädare, statsminister Jens Stoltenberg, finansminister Sigbjörn Johnsen, utrikesminister Espen Barth Eide, utvecklingsminister Heikki Holmås och arbetsmarknadsminister Anniken Huitfeldt (som också valdes till mötesordförande) diverse notabiliteter, bl.a. OECDs generalsekreterare Angel Gurria; Deputy Managing Director Min Zhu, IMF och EU-kommissionärerna Olli Rehn och Lazlo Andor samt, givetvis, ILO:s generaldirektör Guy Ryder. Totalt fanns 38 ministrar och viceministrar/statssekreterare på plats.

Vid ett kort, informellt möte gavs närvarande arbetsmarknadsministrar tillfälle att utbyta erfarenheter om nationella insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten.

Utfallet av plenardebatterna och de tematiska sessionerna utmynnade i en kort och kärnfull deklaration, som antogs enhälligt. ”Oslo-deklarationen” innehåller en kombination av åtgärder av såväl penningpolitisk som finanspolitisk karaktär för att maximera tillväxten och minimera arbetslösheten. Satsningar på budget-konsolidering, strukturreformer och stärkt konkurrenskraft å ena sidan och stimulanspaket, kvalitetsjobb och företagskrediter å den andra bör inte stå i motsatsförhållande till varandra var en utgångspunkt för deklarationen – se länk nedan.

http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/europe-and-central-asia/erm-9/WCMS_210356/lang–en/index.htm