Svenska ILO-kommittén medarrangör vid seminarium om ungas arbetsmiljö

Sverige är ordförande i Nordiska ministerrådet 2013, och den 9 oktober anordnar det svenska ordförandeskapet tillsammans med den svenska ILO-kommittén och Nordiska Institutionen för Vidareutbildning i Arbetsmiljöområdet, NIVA, en konferens på temat ungas arbetsmiljö. Fokus är på nordiska erfarenheter men också internationella utblickar ges. För mer information, se http://www.niva.org/courses/#/view-55033-2497.

ILO verksamhetsberättelse för år 2012

ILO – Verksamhetsberättelse för år 2012

ILO:s arbetskonferens 5 – 20 juni

Agendan upptog följande tre ämnen: – den demografiska utvecklingens effekter på sysselsättning och sociala trygghetssystem – hur gröna jobb och anständiga arbetsvillkor kan spela en avgörande roll i omställningen till en ekologiskt och socialt hållbar utveckling – betydelsen av en stärkt social dialog för mänskliga rättigheter i arbetslivet som ett verktyg för att hantera effekten […]

Kärnfulla slutsatser om krishantering från ILO:s regionalmöte i Oslo 8 – 11 april

I skuggan av Cypernkrisen samlade ILO 51 medlemsländer (med drygt 500 deltagare) från Europa och Centralasien till ett fyradagarsmöte i Oslo (den 8 – 11 april) för att diskutera den ekonomiska och sociala krisen i kölvattnet av skuldkrisen. Ämnet för konferensen var ”Jobs, Growth and Social Justice” och det genomgående temat var krishantering. För det […]

ILO:s styrelsemöte den 11 – 28 mars – budget- och reformfrågorna dominerade

ILO:s styrelse ställde sig bakom den nye generaldirektören Guy Ryders budgetförslag vid sitt senaste möte, som ägde rum den 11 -28 mars i Genève. Budgeten avser perioden 2014 -2015  och uppgår till drygt 864 milj. USD. Höjningen på 0, 3 % (eller 2, 4 milj. USD) i förhållande till nu gällande budget (2012-2013) betraktades som relativt […]

Seminarium – Världsdagen för arbetsmiljö 2013, Psykosociala risker – metoder och verktyg

Den svenska ILO-kommittén arrangerar den 26 april ett seminarium i samarbete med Arbetsmiljöverket med anledning av World Day for Safety and Health at Work 2013. Världsdagen har arrangerats den 28 april varje år (i år 26 april) sedan 2003, då ILO började uppmärksamma Världsdagen för att understryka betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete som bygger på […]

Stora förväntningar på ILO:s nye generaldirektör Guy Ryder

Ökat fokus på jobbskapande åtgärder och social dialog krävs för att klara den globala ekonomiska krisen. Det var huvudbudskapet från ILO:s styrelsemöte, som nyligen avslutades i Genève. Den nytillträdde generaldirektören Guy Ryder hade dessutom andra utmaningar att hantera. På agendan stod ILO:s reformarbete, framtida budgetprioriteringar och inte minst konflikten mellan arbetsgivarna och arbetstagarna om expertkommitténs mandat och […]

Statssekreteraren talade om svensk arbetsmarknad på ILO:s arbetskonferens

Statssekreterare Bettina Kashefi höll den 12 juni ett anförande å den svenska regeringens vägnar på ILO:s 101:a arbetskonferens i Genève. I anförandet talade hon bland annat om vikten av att bekämpa ungdomsarbetslösheten och betydelsen av att det ska löna sig att arbeta. Talet i fulltext hittar du här.  Under besöket i Genève hade Bettina Kashefi också bilaterala […]

Keth Thapper talade på 101:a arbetskonferensen

Keth Thapper, internationell sekreterare i LO och arbetstagarledamot i den svenska ILO-kommittén, höll ett tal vid plenum den 8 juni 2012 under ILO:s 101:a arbetskonferens i Genève.  Keth Thappers tal i fulltext finner du här.