Aktuellt

ILO:s arbetskonferens 28 maj – 12 juni

I år behandlades fem ämnen på ILO:s internationella arbetskonferens:

– Beslut om ett protokoll och rekommendation som kompletterar konvention 29 om tvångsarbete

– Rapport om övervakning av hur medlemsländerna genomför ILO:s konventioner

– En rapport om sysselsättning

– Förstaårsbehandling av en rekommendation om hur personer kan gå från den informella till den formella ekonomin

– Beslut om ändringar i Sjöarbetskonventionen

Internationella arbetskonferensen antog ett protokoll och en rekommendation som ska komplettera ILO:s konvention nr 29 om tvångsarbete. Instrumenten förtydligar ansvaret för att förebygga tvångsarbete, skydda offren samt ge möjligheter till kompensation och tillgång till en rättsprocess för att ställa förövarna till svars. De ger också ILO en starkare roll i att förebygga människohandel. Protokollet och rekommendationen finner du här:

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/reports/committee-reports/WCMS_248900/lang–en/index.htm

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/reports/committee-reports/WCMS_248908/lang–en/index.htm

Vid arbetskonferensen beslöts även om förändringar i Sjöarbetskonventionen, Maritime Labour Convention, från 2006. Förändringarna handlar i stort om rätt till ersättning om sjömannen blir övergiven i hamn och ersättning vid arbetsskada. Ändringarna i Sjöarbetskonventionen träder i kraft om inte en stor andel medlemsstater protesterar mot detta inom två år.

Läs mer: http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/reports/WCMS_248905/lang–en/index.htm

Den konflikt inom ILO:s övervakningssystem som började 2012 fortsatte vid årets arbetskonferens. I år kunde inte arbetsgivarna och arbetstagarna komma överens om hur tvisten kring tolkningen av strejkrätten skulle lösas. Detta fick till följd att ILO:s applikationskommitté enbart kunde enas om gemensamma slutsatser i några av de mest allvarliga fallen. Nästa steg är att situationen kommer diskuteras vid ILO:s styrelsemöte i november.

Vid nästa års arbetskonferens kommer arbetet att slutföras med en rekommendation om hur staterna kan minska den informella ekonomin och förbättra övergången för arbetstagare mellan den informella till den formella ekonomin.

Seminarium – Världsdagen för arbetsmiljö 2014, Framtidens arbetsliv – utmaningar i tid och rum

Kom och lyssna till forskning och framtidsspaning och ställ dina frågor om framtidens arbetsliv!

Den svenska ILO-kommittén arrangerar ett seminarium i samarbete med Arbetsmiljöverket med anledning av World Day for Safety and Health at Work 2014. Programmet består av korta anförande och en avslutande frågestund mellan publik och forskare.

ILO började 2003 uppmärksamma världsdagen för att understryka betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete, byggt på en lång tradition av trepartssamverkan och social dialog. Den 28 april är också en dag som den globala fackliga rörelsen sedan länge förknippat med att hedra anställda som dödats i arbetet.

Seminariet är kostnadsfritt och kommer att äga rum hos AFA Försäkring. Förhandsanmälan krävs. Närmare information om program och anmälan finns på Arbetsmiljöverkets hemsida: http://www.av.se/Aktuellt/kalendarium/2014-04-28.aspx.

 

ILO:s styrelsemöte 21-31 oktober 2013

ILO:s 319:e styrelsemöte ägde rum den 21 – 31 oktober 2013 i Genève. På agendan stod bland annat styrelsens diskussion om sekretariatets förslag till en förkortning av ILO:s arbetskonferens (ILC) från tre till två veckor, samt ämnen till kommande arbetskonferenser. Som tredje ämne på ILC-agendan 2015 antog styrelsen ”Small and medium-sized enterprises and decent and productive employment creation”. ”Decent work in global supply chains” valdes som ett av ämnena för ILC 2016. Beslut om det andra ämnet uppsköts till marsmötet 2014. När det gäller den så kallade ”CAS-konflikten” mellan arbetsgivarna och arbetstagarna om expertkommitténs mandat och strejkrätten, gav styrelsen Guy Ryder i uppdrag att presentera en möjlig lösning vid marsmötet 2014. Styrelsen antog även en rapport från Committee of Freedom of Association och uttalanden om enskilda länder, däribland Fiji och Guatemala.

Svenska ILO-kommittén medarrangör vid seminarium om ungas arbetsmiljö

Sverige är ordförande i Nordiska ministerrådet 2013, och den 9 oktober anordnar det svenska ordförandeskapet tillsammans med den svenska ILO-kommittén och Nordiska Institutionen för Vidareutbildning i Arbetsmiljöområdet, NIVA, en konferens på temat ungas arbetsmiljö. Fokus är på nordiska erfarenheter men också internationella utblickar ges. För mer information, se http://www.niva.org/courses/#/view-55033-2497.

ILO:s arbetskonferens 5 – 20 juni

Agendan upptog följande tre ämnen:

– den demografiska utvecklingens effekter på sysselsättning och sociala trygghetssystem

– hur gröna jobb och anständiga arbetsvillkor kan spela en avgörande roll i omställningen till en ekologiskt och socialt hållbar utveckling

– betydelsen av en stärkt social dialog för mänskliga rättigheter i arbetslivet som ett verktyg för att hantera effekten av ekonomiska kriser

Diskussionerna fördes i särskilt tillsatta kommittéer och resulterade i slutsatser. ILO:s styrelse uppmanades att beakta åtgärdsförslagen i kommande budget.

I Committee on the Application of Standards, förkortad CAS, som har till uppgift att granska medlemsländernas efterlevnad av ratificerade konventioner, enades kommittén om en lista över länder som blev föremål för utfrågning i kommittén.

Konferensen godkände vidare ILO:s budget och programverksamhet för perioden 2014-2015.

I ett historiskt beslut upphävde konferensen alla återstående restriktioner gentemot Myanmar, vilka infördes 2000. ILO-restriktionerna – de enda i sitt slag i ILO:s historia – grundades på artikel 33 i ILO:s stadga med anledning av allvarliga överträdelser av konvention nr 29 om tvångsarbete.  Skälet är att Myanmar tagit fortsatta steg mot demokratisering. ILO:s medlemsstater uppmanas bidra med finansiellt stöd i syfte att helt avskaffa tvångsarbete till 2015 i enlighet med landets egen handlingsplan.

Kärnfulla slutsatser om krishantering från ILO:s regionalmöte i Oslo 8 – 11 april

I skuggan av Cypernkrisen samlade ILO 51 medlemsländer (med drygt 500 deltagare) från Europa och Centralasien till ett fyradagarsmöte i Oslo (den 8 – 11 april) för att diskutera den ekonomiska och sociala krisen i kölvattnet av skuldkrisen.

Ämnet för konferensen var ”Jobs, Growth and Social Justice” och det genomgående temat var krishantering. För det ändamålet hade mötesdiskussionerna strukturerats kring ett antal plenardebatter och fyra interaktiva parallella sessioner. De fyra tematiska sessionerna behandlade 1) insatser för att stimulera tillväxt och sysselsättning i regionen; 2) åtgärder för att främja kvalitetsjobb genom social dialog och partssamarbete; 3) insatser för att tackla ungdomsarbetslösheten; 4) främjande av internationella normer och samstämmighetspolitik.

I plenardebatterna deltog, förutom värdlandets företrädare, statsminister Jens Stoltenberg, finansminister Sigbjörn Johnsen, utrikesminister Espen Barth Eide, utvecklingsminister Heikki Holmås och arbetsmarknadsminister Anniken Huitfeldt (som också valdes till mötesordförande) diverse notabiliteter, bl.a. OECDs generalsekreterare Angel Gurria; Deputy Managing Director Min Zhu, IMF och EU-kommissionärerna Olli Rehn och Lazlo Andor samt, givetvis, ILO:s generaldirektör Guy Ryder. Totalt fanns 38 ministrar och viceministrar/statssekreterare på plats.

Vid ett kort, informellt möte gavs närvarande arbetsmarknadsministrar tillfälle att utbyta erfarenheter om nationella insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten.

Utfallet av plenardebatterna och de tematiska sessionerna utmynnade i en kort och kärnfull deklaration, som antogs enhälligt. ”Oslo-deklarationen” innehåller en kombination av åtgärder av såväl penningpolitisk som finanspolitisk karaktär för att maximera tillväxten och minimera arbetslösheten. Satsningar på budget-konsolidering, strukturreformer och stärkt konkurrenskraft å ena sidan och stimulanspaket, kvalitetsjobb och företagskrediter å den andra bör inte stå i motsatsförhållande till varandra var en utgångspunkt för deklarationen – se länk nedan.

http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/europe-and-central-asia/erm-9/WCMS_210356/lang–en/index.htm

ILO:s styrelsemöte den 11 – 28 mars – budget- och reformfrågorna dominerade

ILO:s styrelse ställde sig bakom den nye generaldirektören Guy Ryders budgetförslag vid sitt senaste möte, som ägde rum den 11 -28 mars i Genève. Budgeten avser perioden 2014 -2015  och uppgår till drygt 864 milj. USD. Höjningen på 0, 3 % (eller 2, 4 milj. USD) i förhållande till nu gällande budget (2012-2013) betraktades som relativt blygsam och accepterades av en bred majoritet av ILO:s medlemmar. Budgetdiskussionen blev relativt odramatisk och Ryders första budget kunde utan några kontroverser klubbas igenom av styrelsen. Slutligt beslut tas vid sommarens arbetskonferens.

Ryder fick också lovord för sina ambitiösa reformambitioner. ILO-sekretariatet och hela fältverksamheten står inför en stor omorganisation både vad gäller struktur och arbetsformer. Besparingar i form av minskade dokumentvolymer, färre och mer profilerade tryckta publikationer, stramare resepolicy, etc. och effektiviseringar i form av ökad fokus på ILO:s kärnverksamhet, teamarbete, sammanslagning av enheter och funktioner aviserades.

Styrelsen fattade beslut om två nya ämnen som skall föras upp på dagordningen för arbetskonferensen 2014:

  • Rekommendation om människohandel för arbetskraftsexploatering (ettårsbehandling)
  • Konvention och/eller rekommendation om övergång från informell till formell sektor (tvåårsbehandling)

Slutligt beslut om agendan för arbetskonferensen 2015 sköts upp till nästa styrelsemöte i oktober i år.

Seminarium – Världsdagen för arbetsmiljö 2013, Psykosociala risker – metoder och verktyg

Den svenska ILO-kommittén arrangerar den 26 april ett seminarium i samarbete med Arbetsmiljöverket med anledning av World Day for Safety and Health at Work 2013.

Världsdagen har arrangerats den 28 april varje år (i år 26 april) sedan 2003, då ILO började uppmärksamma Världsdagen för att understryka betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete som bygger på en lång tradition av trepartssamverkan mellan arbetstagare, arbetsgivare och staten. Det är också den dag som den globala fackliga rörelsen anslagit för att hedra dem som har dött i arbetet.

Programmet består av korta anföranden och en avslutande diskussion.

Seminariet är kostnadsfritt och kommer att äga rum i Rosenbads konferenscenter. Förhandsanmälan krävs. Närmare information om program och anmälan finns på Arbetsmiljöverkets hemsida, http://www.av.se/Aktuellt/kalendarium/2013_04_26.aspx.

 

Stora förväntningar på ILO:s nye generaldirektör Guy Ryder

Ökat fokus på jobbskapande åtgärder och social dialog krävs för att klara den globala ekonomiska krisen. Det var huvudbudskapet från ILO:s styrelsemöte, som nyligen avslutades i Genève.

Den nytillträdde generaldirektören Guy Ryder hade dessutom andra utmaningar att hantera. På agendan stod ILO:s reformarbete, framtida budgetprioriteringar och inte minst konflikten mellan arbetsgivarna och arbetstagarna om expertkommitténs mandat och strejkrätten; en konflikt som seglade upp under arbetskonferensen i juni i år. Diskussionerna kring dessa tre frågor ledde inte till några slutliga beslut, utan kommer att fortsätta vid styrelsemötet i mars nästa år.

I övrigt beslutade styrelsen att ILO ska stärka sitt engagemang i frågor som arbetsmigration och funktionshindrades rätt till arbete. Bred enighet rådde om vikten av att decent work agendan införlivas som explicita mål i utvecklingsagendan (milleniemålen) efter 2015.

Mot bakgrund av den positiva utveckling som skett i landet uttryckte styrelsen sitt starka stöd till Decent Work program i Myanmar som ska löpa under perioden november 2012 -2014  och uppmanade medlemsländerna att bidra med frivilliga medel.