Aktuellt

ILO deklarationer

I syfte att öka kunskapen om ILO och dess verksamhet har Svenska ILO-kommittén låtit översätta fyra ILO-deklarationer från engelska till svenska och ge ut en skrift om dessa. ILO:s deklarationer är inte avsedda att ställa upp normer för införlivande i nationell rätt utan syftar snarast till att förklara de principer som organisationen bygger på och de normer som lagts fast i ILO:s olika instrument. Deklarationerna syftar också till att staka ut riktningen för ILO:s framtida arbete. Deklarationerna har därigenom stor betydelse för organisationens arbete både i nutid och i framtid. De fyra deklarationerna är Deklarationen angående den Internationella arbetsorganisationens mål och uppgifter antagen 1944 (även kallad Philadelphiadeklarationen), Deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet antagen 1998, Deklarationen om social rättvisa för en rättvis globalisering antagen 2008 och ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv antagen 2019.

Här finns broschyren att läsa och ladda ner. 

Världsarbetsmiljödagen den 28 april 2021

Den 28 april varje år är den så kallade världsarbetsmiljödagen för att belysa aktuella arbetsmiljöfrågor. ILO uppmärksammar på årets världsarbetsmiljödag Covid 19-pandemins påverkan på arbetslivet och behovet av ett motståndskraftigt arbetsmiljöarbete för att möta nu aktuella och framtida kriser. En särskild rapport kommer att tas fram om vikten av väl fungerande arbetsmiljösystem och strategier i enlighet med ILO:s konvention (nr 187) om ett ramverk för att främja arbetsmiljö.

 På ILO:s hemsida www.ilo.org finns ytterligare information om världsarbetsmiljödagen (World Day for Safety and Health at Work).